Sri Vishvesha Teertha Swamiji
Paryaya Sri Pejawara Adhokshaja Matha, Udupi

VishweshaVani

 | Nana Janasya Susrusha Karmaakhya Karavanmite |
Sri Vishwa Prasanna Teertha Swamiji

07-03-2016

by
Seven Mutt’s ¬†pattada murthi with Sri Krishna

 

????????????????????????????????????

 

????????????????????????????????????

 

????????????????????????????????????

 

????????????????????????????????????

 

QR Code Business Card