Sri Vishvesha Teertha Swamiji
Paryaya Sri Pejawara Adhokshaja Matha, Udupi

VishweshaVani

 | Nana Janasya Susrusha Karmaakhya Karavanmite |
Sri Vishwa Prasanna Teertha Swamiji

11-09-2016

Ulukala badda Sri Krishna

by Sri Vishwaprasanna Teertha Swamiji

 
Ulukala badda Sri Krishna
ಉಲೂಕಲ ಬದ್ಧ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ
|| ಬುಧೈರ್ನಿಬದ್ಧಂ ಪ್ರಣಯಾಖ್ಯ ರಜ್ಜ್ವಾ ||

 

 

 

 

QR Code Business Card