Sri Vishvesha Teertha Swamiji
Paryaya Sri Pejawara Adhokshaja Matha, Udupi

VishweshaVani

 | Nana Janasya Susrusha Karmaakhya Karavanmite |
Sri Vishwa Prasanna Teertha Swamiji

12-09-2016

..Yamalarjuna Bhanjana..

by Sri Vishwaprasanna Teertha Swamiji

ಯಮಳಾರ್ಜುನ ಭಂಜನ:
ಒರಳಲಿ ಮತ್ತಿಯ ಮರಗಳ ಕೆಡಹಿ ಗಾoಧರುವರ ಶಾಪವ ತರಿದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನೆ….

QR Code Business Card