Sri Vishvesha Teertha Swamiji
Paryaya Sri Pejawara Adhokshaja Matha, Udupi

VishweshaVani

 | Nana Janasya Susrusha Karmaakhya Karavanmite |
Sri Vishwa Prasanna Teertha Swamiji

28-10-2016

ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸ್ನಾನಮಾಡಿಸಲು ಬಂದ ಗಂಗಾದೇವಿ

by Sri Vishwaprasannateertha Swamiji

ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸ್ನಾನಮಾಡಿಸಲು ಬಂದ ಗಂಗಾದೇವಿ

QR Code Business Card