Sri Vishvesha Teertha Swamiji
Paryaya Sri Pejawara Adhokshaja Matha, Udupi

VishweshaVani

 | Nana Janasya Susrusha Karmaakhya Karavanmite |
Sri Vishwa Prasanna Teertha Swamiji

Sri Satyatmateertha Swamiji’s Chaturmasya Samaropa – Udupi

::Sri Rama Vittala Devaru Sri Pejavata AdhokShaja Mutt Udupi::

pooja

Mruttika Visarjane

::: Swagatha To Uttaradhi Sri in Pejavara Mutt :::

:: Ubhayakushalopari::

pada Pooja

::: Welcome to Pejavara Sri in Uttaradhi Mutt After Chaturmasya Semollangana from Mumbai :::

:: Mahabharatha Pravachana Mangala :::

::: Vyasa Pooja :::

:::: Honer From Paryaya Kaniyoor Mutt ::::

QR Code Business Card