Sri Vishvesha Teertha Swamiji
Paryaya Sri Pejawara Adhokshaja Matha, Udupi

VishweshaVani

 | Nana Janasya Susrusha Karmaakhya Karavanmite |
Sri Vishwa Prasanna Teertha Swamiji

Chaturmasya Samaropa :: Semollangana

b

c

d

e

Deepotsava:::

f

g

h (2)

h

i

j

k

l

m

n

Seemoallangama:::

o

p

Halaganishanige mangalarati:::

q

s

Smarana Sancikeya Bidugade:::

t

u

Bijapura Nagarikarinda Gaurava Samarpane:::

v

Dashavathra Rupaka by Studenta of Poorna Prajna vidyapeetha::

w

V

y

z

QR Code Business Card