Sri Vishvesha Teertha Swamiji
Paryaya Sri Pejawara Adhokshaja Matha, Udupi

VishweshaVani

 | Nana Janasya Susrusha Karmaakhya Karavanmite |
Sri Vishwa Prasanna Teertha Swamiji

Kaniyuru Paryaya Mahotsava,Udupi

1

2

:Amantrana:

3

4

5

5a

6

7

8

:Bhavya Shobhayatre:

9

90

91

92

93

94

95

96

96a

:Pallakiyalli Mathadhisaru:

97

98

99

99a

99b

990

:Kanakana Kindiyalli Sri Krishnana Darshana:

990a

:Akshya Patre Hastantara:

990b

:Srvajna Shimhasanarohana:
991

:Paryaya DArbar:

995

995a

996

997

QR Code Business Card