Sri Vishvesha Teertha Swamiji
Paryaya Sri Pejawara Adhokshaja Matha, Udupi

VishweshaVani

 | Nana Janasya Susrusha Karmaakhya Karavanmite |
Sri Vishwa Prasanna Teertha Swamiji

Krishna Janmastami in Pejavar mutt ,Mumbai

Rangoliyalli SRI krishna

::mahapooja::

::ARGYA PRADHANA :SRI VISHVESHATEERTHA SWAMIJI:

:::Prtram puspam palam tooyam yo me bhakthiya prayacchathi:::

::ARGYA PRADHANA :SRI VISWAPRASANNATEERHA SWAMIJI::

:Krishnargya Pradhana:

:chandrargya pradana:

:Dasavani:

QR Code Business Card