Sri Vishvesha Teertha Swamiji
Paryaya Sri Pejawara Adhokshaja Matha, Udupi

VishweshaVani

 | Nana Janasya Susrusha Karmaakhya Karavanmite |
Sri Vishwa Prasanna Teertha Swamiji

73rd Peetharohana Mahotsava – Dhanwantari Homa & Vishnu Yaga

 73rd Peetharohana Mahotsava of Shri Vishweshateertha Swamiji, Pejawara Mutt:

Venue: Vijayadhwaja Mantapa, Poornaprajna Vidyapeeta, Katriguppe, Bangalore

Preparations for Dhanwantari Homa & Vishnu Yaga- 04.12.2011, 6.00pm

Vaastu Homa:

Arani Mathana:

Devataa Praarthane – 05.12.2011, 5.30am

Mandala Pooja:

Dhanwantari Homa:

Vishnu Yaga:

Mangala Neerajanam:

Poornaahuti:

Pradakshina Namaskaara:

Kalasha Snaana:

 Extraa Shot:

QR Code Business Card