Sri Vishvesha Teertha Swamiji
Paryaya Sri Pejawara Adhokshaja Matha, Udupi

VishweshaVani

 | Nana Janasya Susrusha Karmaakhya Karavanmite |
Sri Vishwa Prasanna Teertha Swamiji

Sree Vidyamanyateertha Sreepadara Janmashatamanotsava,

Purnaprajna Vidyapeetha, Banalore
:::::Phalanyasa::::

::::::Astakshara pratipadya NARAYANA::::::

::::Mandala::::

::Arani Mathana ::::

:::DanadaNamaskara:::

:::Mahapooja:::

:::Baktha stoma:::

:::Narayana Mantropadesha::::

:::”Paduke” Sri Vidyamanyateertha”s::::

::::”Puspabhivandane”::::

::::Library inogreted By Sri Vishweshateertha Swamiji in Poornaprajana vidyapeetha::::

QR Code Business Card