Sri Vishvesha Teertha Swamiji
Paryaya Sri Pejawara Adhokshaja Matha, Udupi

VishweshaVani

 | Nana Janasya Susrusha Karmaakhya Karavanmite |
Sri Vishwa Prasanna Teertha Swamiji

73rd Peetharohana Utsava – Swarnabhisheka, & other programmes

73rd Peetharohana Mahotsava of Sri Vishweshateertha Swamiji & Geeta Jayanti celebrations. 

Sunday 4-12-2011: 6.00 P.M: Discourse under the leadership of Sri Vidyaprassana Theertha Swamiji of Kukke Subrahmanya Mutt

Pramana Meemamsaa in Madhwa Siddhanta – Dr Shrinivasa Varkhedi:

Vishwaroopa Darshana – Mahamahopadhyaya Sri Subraya Sharma:

Sadhana Prapancha – A debate – Vidwan A.Haridasa Bhat & Dr.Tirumala Kulakarni:

Monday 5-12-2011:

Suvarnabhisheka to Sri Vishweshateerha Swamiji  under the agust presence of SRI Vidyesha Theertha Swamiji of Bandarikere Mutt, Sri Vidyaprasanna Theertha Swamiji of Subramanya Mutt and Sri Vishwabhoshana Theertha Swamiji of Ramohalli Mutt.

5.00 P.M – ‘JAMBAVATHI KALYANA’ – YAKSHGANA Performance by Maithri Sangha:

6.00 P.M: Discourses

1) Social Concern in Sarvamoola – Dr. V. Prabanachar

 2) Sri Madhwa’s contribution to Bhagavatha – Dr. A.V. Nagasampige

Honouring of eminent persons by Swamiji:

Geeta dairy –  Book inauguration:

7.00 P.M: “Gurukaanike”  to Sri Vishweshateertha Swamiji by students of Poornaprajna Vidyapeetha:

Pushpavrushti to Sri Vishweshateerha Swamiji:

 Chief Guest: Sri D.V.Sadananda Gowda, Chief Minister of Karnataka:

8.00 P.M: ‘GEETHASARA’ – Dance by Poornima Bhagavath & team:

Tuesday 6-12-2011 – Geetajayanti :

6.30 P.M: Discourses: 

1) Bhgawadgeetha & daily life – By Dr. M.E. Rangachar ( Presidential Award  Winner)

2) Bhagavadgeetha & Lord Shri Krishna’s life –  By  Dr. S.R. Ganesh:

“Geetasandesha”  by Sri Vishweshateertha Swamiji:

8.00pm – Devotional Songs by Ms. Nidhi Ravishankar:

QR Code Business Card