Sri Vishvesha Teertha Swamiji
Paryaya Sri Pejawara Adhokshaja Matha, Udupi

VishweshaVani

 | Nana Janasya Susrusha Karmaakhya Karavanmite |
Sri Vishwa Prasanna Teertha Swamiji

Vijayadwajara Aradhana Mahotsava ,Kanvateertha

Mulavrundavana of Vijayadvajateertaru…

Kanvathetha…

Vjayadvaja Prtistapita Mukyaprana Devaru…

Srigalinda Samstana pooje…

Vijayadvjarige pooje…

Ubaya Sree padarinda Vijayadvajara padapooje…

Dasavani…

Srigalinda upanyasa…

Vidwamsarida Upanyasa…

Harinama Sankeertane…

Vijayadwaja kararchita Krishna and Kanvamuni kararchita Rama murthi…

Srigalinda Anugraha sandesha…

QR Code Business Card